Organizační pokyny

Pořadatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Markétou Kukrechtovou, ředitelkou organizace

Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov

IČO: 00306355

Místo konání: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov
(II. NP, kinosál)

Termín konání: čtvrtek 20. června 2019

Začátek konference: 8.00 – 9.00 h (registrace)

Předpokládaný závěr: 15.30 h

1) Uzávěrka přihlášek – do pondělí 17. 6. 2019. Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu konference.

2) Registrační poplatek – 100 Kč/osobu. Registrační poplatek zahrnuje náklady na konferenci bez ubytování. Daňový doklad obdržíte při prezenci na místě konference.

3) Vstup na konferenci – bude umožněn pouze na základě předloženého potvrzení o platbě v papírové podobě

4) Občerstvení – po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení (káva, čaj, voda, raut).

5) Pojištění – Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během konference.

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem. Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov, IČO: 00306355, coby správce osobních údajů, je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené ve formuláři..

Účel zpracování osobních údajů

Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely registrace na semináři, případně pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlas dle GDPR

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyla účinnosti dne 25. května 2018. Zároveň souhlasíte s fotografováním, vytvářením zvukového a zvukově-obrazového záznamu, s uveřejněním fotografií, zvukových a zvukově-obrazových záznamů své osoby pořízených během akce na:

  • Webových stránkách https://www.rkka.cz/
  • Na sociálních sítích Regionální knihovny Karviná
  • V knihovnickém časopise Sova, Sborníku ….
  • V médiích
  • V informačních letácích a prezentačních materiálech Regionálních knihovna Karviná
  • Na veřejně přístupných nástěnkách v prostorách Regionální knihovny Karviná

Správcem získaných osobních dat je Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov.

 Regionální knihovna Karviná bude zpracovávat a uchovávat Vaše výše uvedené osobní údaje, které pak smí účelně využít při prezentaci a propagaci správce osobních údajů a zřizovatele, tj. statutárního města Karviná, sídlo Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO: 00297534.

Účelem získávání osobních kontaktů je jejich dočasné uchování zejména pro účely fakturace, vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, jmenovek, v případě přednášejících pro zveřejnění jména v programu/sborníku apod. A pro případné další oslovení s pozvánkou na další akce, přednášky, semináře, apod. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Upozorňujeme Vás na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Upozorňujeme na existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Upozorňujeme Vás na existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese knihovna@rkka.cz

Jak se dostanete na konferenci:

Z vlakového a autobusového nádraží: spoje číslo 512/514/519 – zastávka Mizerov, urnový háj

Z RKK na vlakové a autobusové nádraží: ze zastávky Mizerov, urnový háj spoje číslo 512/519/520 – zastávka Fryštát, autobusové nádraží.

Autem od Ostravy: na čtvrté světelné křižovatce vlevo, druhá odbočka vlevo

2

Autem od Českého Těšína: na kruhovém objezdu u TESCO/Lidl rovně, na druhé světelné křižovatce vpravo, druhá odbočka vlevo

3

Možnosti ubytování v Karviné:

Hotel – Restaurant Na Fryštátské
www.nafrystatske.cz

Dvůr Olšiny – restaurace a hotel
www.dvurolsiny.cz

Hotel Sport

https://www.stars-karvina.cz/hotel-sport.php

Hotel Darkov
www.hoteldarkov.cz

Penzion Jelen
www.penzionjelen.cz

Penzion Aldo
www.penzionaldo.cz

Penzion Fryštátská chalupa
www.nafrystatske.cz