publicita RKKA 312x79px

 
Povinně zveřejňované informace PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Nadpis Údaje
Název organizace  Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení 

 Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné  knihovnické  a informační služby  na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním    hodnotám a  informacím v souladu se zákonem č. 257/2001  Sb., o knihovnách a podmínkách  provozování  veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve  znění  pozdějších předpisů,  a  přispívá tak ke zvyšování kultuní a vzdělanostní úrovně občanů. 

Zastupitelstvo města Karviné vydalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svého usnesení č. 813 ze dne              23. 4. 2018 Zřizovací listinu příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke dni 7. 1. 1991 rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č. 10/91 ze dne 7. 1. 1991 a následně Dodatkem ke Zřizovací listině jež nabyl účinnosti dne        17. 9. 2018. 

Organizační struktura

 RKK se člení na odborný útvar knihovnických a informačních služeb, střediska, oddělení  (pracoviště) a úseky    zabezpečující správní, ekonomické, provozní a odborné knihovnicko-  informační činnosti pro plnění hlavní strategie  činnosti a funkce organizace.

 Popis organizační struktury.

Kontaktní spojení

 Regionální knihovna Karviná

 Centrum 2299/16
 734 11  Karviná-Mizerov
 Tel.: 596 348 301 - 303
 Fax: 596 348 654
 www.rkka.cz
Bankovní spojení

 Případné platby můžete poukázat na bankovní účet vedený u KB Karviná 19-3425740227/0100

Identifikační číslo organizace (IČ) 

 00306355

Daňové identifikační číslo  CZ00306355
Dokumenty  Zřizovací listina, Dodatek č. 1
Žádosti o informace  Přijímá sekretariát RKK - viz informace o knihovně
Příjem žádostí a dalších podání

 Osobní podání: v pracovní dny na sekretariátě RKK ( 7:00 - 15:30 ), Centrum 2299/16,        Karviná-Mizerov, 2.  patro nebo na oddělení pro dospělé čtenáře - beletrie ( 9:00 -  19:00 ),  Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, 2.  patro. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje  přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny.  Požadovaná informace bude  poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti.

 Podání poštou či elektronicky: viz informace o knihovně

Opravné prostředky

 Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu k  informacím.

 Případný opravný prostředek proti rozhodnutí RKK lze podat výhradně písemně na sekretariátě  RKK nebo na oddělení pro  dospělé čtenáře - beletrie v Karviné Mizerově, a to bez zvláštního  formuláře.

Formuláře  Žádost o poskytnutí informace
Popisy postupů   Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
Předpisy

 Nejdůležitější předpisy:

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy

 Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

 Zákon č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně  některých dalších  zákonů  (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a            o změně některých  zákonů  (autorský zákon)
Sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad RKK - viz. Zásady
Licenční smlouvy  Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena
Výroční zprávy

 Hodnocení činnosti RKK 2017

 Hodnocení činnosti RKK 2016

 Hodnocení činnosti RKK 2015

 Hodnocení činnosti RKK 2014

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2017

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2016 

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2015

 

Výčet služeb RKK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pobočkách RKK.

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms