publicita RKKA 312x79px

 
Povinně zveřejňované informace PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Nadpis Údaje
Název organizace  Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení 

 Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné  knihovnické  a informační služby  na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním    hodnotám a  informacím v souladu se zákonem č. 257/2001  Sb., o knihovnách a podmínkách  provozování  veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve  znění  pozdějších předpisů,  a  přispívá tak ke zvyšování kultuní a vzdělanostní úrovně občanů. 

 Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města č. 516 ze dne 30. 4. 2013  ve znění dodatků č. 1,  2 a 3. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem            č.  250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

 RKK se člení na odborný útvar knihovnických a informačních služeb, střediska, oddělení  (pracoviště) a úseky    zabezpečující správní, ekonomické, provozní a odborné knihovnicko-  informační činnosti pro plnění hlavní strategie  činnosti a funkce organizace.

 Popis organizační struktury.

Kontaktní spojení

 Regionální knihovna Karviná

 Centrum 2299/16
 734 11  Karviná-Mizerov
 Tel.: 596 348 301 - 303
 Fax: 596 348 654
 www.rkka.cz
Bankovní spojení

 Případné platby můžete poukázat na bankovní účet vedený u KB Karviná 19-3425740227/0100

Identifikační číslo organizace (IČ) 

 00306355

Daňové identifikační číslo  CZ00306355
Dokumenty  Zřizovací listina, Dodatek č. 1 ke ZL; Dodatek č. 2 ke ZL; Dodatek č. 3 ke ZL
Žádosti o informace  Přijímá sekretariát RKK - viz informace o knihovně
Příjem žádostí a dalších podání

 Osobní podání: v pracovní dny na sekretariátě RKK ( 7:00 - 15:30 ), Centrum 2299/16,        Karviná-Mizerov, 2.  patro nebo na oddělení pro dospělé čtenáře - beletrie ( 9:00 -  19:00 ),  Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, 2.  patro. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje  přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny.  Požadovaná informace bude  poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti.

 Podání poštou či elektronicky: viz informace o knihovně

Opravné prostředky

 Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu k  informacím.

 Případný opravný prostředek proti rozhodnutí RKK lze podat výhradně písemně na sekretariátě  RKK nebo na oddělení pro  dospělé čtenáře - beletrie v Karviné Mizerově, a to bez zvláštního  formuláře.

Formuláře  Žádost o poskytnutí informace
Popisy postupů   Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
Předpisy

 Nejdůležitější předpisy:

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy

 Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

 Zákon č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně  některých dalších  zákonů  (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a            o změně některých  zákonů  (autorský zákon)
Sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad RKK - viz. Zásady
Licenční smlouvy  Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena
Výroční zprávy

 Hodnocení činnosti RKK 2017

 Hodnocení činnosti RKK 2016

 Hodnocení činnosti RKK 2015

 Hodnocení činnosti RKK 2014

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2017

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2016 

 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2015

 

Výčet služeb RKK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pobočkách RKK.

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms