publicita RKKA 312x79px

 
Ochrana osobních údajů PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje Regionální knihovna Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary Regionální knihovny Karviná. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

 

Správce osobních údajů:

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

sídlo: Centrum 2299/16, 734 11 Karviná - Mizerov

email: knihovna@rkka.cz

datová schránka: kze8w39

tel: 596348301 - 03

IČO: 00306355

 

Kontakty na pověřence:

Mgr. Lenka Feberová
e-mail: poverenec@karvina.cz
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

 

Dle Nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 2. Právo na opravu nepřesných údajů
 3. Právo na výmaz
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 7. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),
 • pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).
 • Případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 • Ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

V rámci zajišťování svých činností provádí Regionální knihovna Karviná, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. Evidence čtenářů
 2. Vydávání čtenářských průkazů
 3. Zajištění vzdělávání pracovníků
 4.  Výběrová řízení na zaměstnance
 5. Pracovněprávní a mzdová agenda
 6. Evidence uchazečů o zaměstnání
 7.  Evidence úrazů 
 8. Ochrana majetku a osob
 9. Prezentace správce osobních údajů
 10. Projekty, žádosti o dotace 
 11. Vedení účetnictví správce
 12. Smlouvy, objednávky služeb
 13. Pořádání akcí

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Nařízení ke stažení zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms