ikona

Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska

Největším pokladem každé země není přírodní bohatství ani kapitál, ale lidé, kteří v ní žijí. Již před dvěma sty lety to zdůraznil Leopold Jan Szersznik v předmluvě k Lexikonu spisovatelů Knížectví Těšínského (Nachrichten von Schriftstellern und Kűnstlern aus dem Teschner Fűrstenthum) „Těšín a ten malý kousek země, jehož je metropolí, je hoden pozornosti nejen pro svou historii, ale spíše kvůli lidem, kteří se zde zasloužili o rozvoj vzdělanosti". Lexikon kněze Szersznika byl zároveň prvním pokusem pro sepsání životopisů a děl osob spjatých s historií Těšínského Slezska. Těšínský prefekt v něm shrnul informace o 109 osobnostech, jež se zasloužily o region, nebo pocházely z Těšínského Slezska a významně ovlivnily vývoj jiných zemí nejen v oblasti literatury a umění, ale také ve vědě a jiných oblastech lidské činnosti. Dílo Szersznika bylo po delší dobu ojedinělým badatelským počinem největšího těšínského vědce osvícenství. Teprve koncem 20. století byly vydány další regionální biografické slovníky Těšínského Slezska (Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej Józefa Golce a Stefanie Bojdové, Těšín 1993-1998; Ostschlesische Porträts Karla W. Neumanna, Berlín 1991-1996). O Těšínském Slezsku se také zmiňují české slovníky Slezska a Moravy (Biografický slovník širšího Ostravska Viktora Ficka, Opava 1972-1983 nebo Biografický slovník Slezska a severní Moravy, který redigoval Milan Myška, Opava, Ostrava 1993-). Jména těšínských Slezanů najdeme také na stránkách biografických slovníků, zahrnujících širší zeměpisné nebo jiné oblasti. Ve slovnících zpracovaných předními vědeckými institucemi z Polska, Česka, Rakouska a Německa je uváděno velké množství osobností pocházejících z Těšínského Slezska nebo působících na jeho území. Jedná se jak o slovníky všeobecného charakteru, tak o speciální slovníky obsahující údaje o profesních i společenských skupinách. Ve 41 svazcích doposud vydávaného Polského biografického slovníku (Kraków, 1935-) je uváděno na 300 osob spojených s Těšínským Slezskem. Český biografický slovník XX. století redigovaný Josefem Tomešem (Praha, Litomyšl 1999) obsahuje hesla týkající se více než 400 osobností spojených s Těšínskem. Přes 150 osobností zahrnuje Ősterreichisches biographisches Lexikon 1815-1950 (Vídeň 1957-1999) a více než 100 osobností renomovaná Deutsche biographische Enzyklopädie (Mnichov 1995-2003). Uznání, jakému se ve své době těšily osoby žijící v Těšínském Slezsku nebo z něj pocházející, dokládají také různé druhy lexikonů jako „Kto kim jest" vydávané jak v meziválečném období (např. Czy wiesz kto to jest? red. Stanisław Łoza, Warszawa 1938), tak i v současnosti (další vydání série publikací Kto jest kim w Polsce nebo Kdo je kdo v České republice). Tento přehled doplňuje celá řada odborných slovníků, které obsahují záznamy o nejvýznamnějších umělcích a spisovatelích (např. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, Wrocław [a další] 1971-; Oberschlesisches Literatur-Lexikon Franze Heiduka, Berlín 1990-2000; Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000) red. Iva Málková a Svatava Urbanová, Olomouc, Ostrava 2001), o katolických a evangelických kněžích (např. Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku red. Mieczysław Patera, Katowice 1996; Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen Eduarda Kneifla, Eging [1968]), o lékařích (např. Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska red. Alfred Puzio, Katowice 1993-2000), o podnikatelích (např. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století red. Milan Myška, Ostrava 2003) a o mnoha dalších profesních a společenských skupinách. Nepřeberné množství životopisných údajů o osobách, které se zasloužily o rozvoj menších nebo větších regionálních společností, můžeme také najít v regionálních tiscích jako jsou biografické slovníky jednotlivých měst a obcí regionu (Zasłużeni ludzie Ustronia, Ustroň 1983, Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek, Brenna, Górki 1998; Zacni wiślanie, Wisla 2000).

Potřeba vyhledat a uspořádat biografické materiály , které jsou rozptýleny ve velkém množství publikací, byla důvodem k zahájení budování počítačové databáze osobností, které ovlivnily historii i současnost regionu a měly vliv na jeho rozvoj na různých úrovních a v různých oblastech. Redakční rada působící ve Vědecké a studijní knihovně v Těšíně (Książnica Cieszyńska) prostudovala více než 80 polských, českých, rakouských a německých lexikonů a sestavila rozsáhlý soupis informací o osobnostech, které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska. O výběru informací uváděných v Elektronickém biografickém slovníku Těšínského Slezska (EBSTS) nerozhodovala národnost, náboženské vyznání nebo politický postoj jednotlivých osob, ale význam jejich práce pro region Těšínského Slezska pojatého v jeho nejširších historických kontextech. Shromážděný materiál zpracovaný formou fulltextové databáze nemá charakter typického lexikonu. Obsahuje více než 5 500 hesel a svým obsahem převyšuje kterýkoliv doposud vydaný biografický slovník Těšínského Slezska. Cílem autorů databáze nebylo sepsání vyčerpávajících a obsáhlých životopisů jednotlivých osob, ale pouze zpracování funkčního mechanismu, který přispěje k objektivnímu, dostupnému a zjednodušenému využití informací uváděných v jiných významnějších biografických slovnících. V souladu s tímto záměrem lze ve slovníku hledat podle různých hledisek: podle příjmení nebo pseudonymu dané osoby, podle roku narození nebo úmrtí, místa, kde osobnost působila, podle profese nebo druhu činnosti, kterou vykonávala, a také dle názvu instituce, ve které působila. EBSTS umožňuje různou kombinaci dotazů (např. učitelé narození v 19. století zabývající se spisovatelskou činností, nebo političtí aktivisté narození v Bielsku a působící na území Vídně, spisovatelé narození ve 30. letech 20. století deklarující vztah k Třinci). Důležité je, že každý nalezený záznam má poskytnout základní informace o hledané osobě a odkázat na další prameny obsahující obšírnější faktografické informace. EBSTS má plnit funkci příručky pomáhající při výzkumu a popularizaci regionální problematiky, a poskytovat základní informace o osobnostech všech národních menšin žijících na území Těšínského Slezska (polských, českých, německých, židovských). Na rozdíl od používaných schématů založených na povrchně chápaných národních zájmech, je tento materiál vhodnou inspirací k objektivnímu posouzení zkoumané a řešené problematiky.