publicita RKKA 312x79px

 
Regionální funkce PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Definice regionálních funkcí podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Regionálními funkcemi se rozumí funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí(Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

 

Služby, které Regionální knihovna Karviná zajišťuje v rámci výkonu RF jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace:

 

 

 

sym_logo

 

 

 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 

 • poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
 • metodické návštěvy - minimálně 1x návštěva v každé obsluhované knihovně
 • praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

 

Statistika knihovnických činností

 • metodická i praktická pomoc základním knihovnám zřizovaným obcí při zpracování statistických údajů
 • sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
 • kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání
 • využívání výsledků statistiky knihovnických činností

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • minimálně 1x ročně porada knihovníků obsluhovaných knihoven
 • vzdělávání knihovníků (semináře, školení aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), management a marketing knihoven, informační společnost, nové trendy v knihovnictví a informačních službách, komunikace, legislativa

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

 • zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů především v základních knihovnách zřizovaných obcí
 • akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu
 • tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu
 • výměna souborů bude probíhat pravidelně 4x ročně polský fond, 2-4x ročně český fond v tzv. hvězdicovém systému
 • průměrný počet knih ve výměnném souboru - český fond 56, polský fond 40

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných neprofesionálních knihovnách a v knihovnách s pracovním úvazkem nejvýše 1,0 (dle plánu revizí v obsluhovaných knihovnách - Měk Český Těšín, pobočka Ostravská, Město Petřvald - knihovna a Obecní knihovna Stonava) - odborné poradenství k provádění revizí KF. V roce 2014 nejsou plánovány revize KF v Regionální knihovně Karviná.
 • aktualizace KF budou probíhat průběžně dle aktuální potřeby
 • zpracování protokolu o výsledku revize KF

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce v knihovnách obcí, které na tuto službu uzavřely smlouvu s pověřenou knihovnou

Městská knihovna Český Těšín
Městská knihovna Petřvald
Městská knihovna Rychvald
Obecní knihovna Albrechtice
Místní knihovna Dětmarovice
Osvětová beseda D. Lutyně
Obecní knihovna Doubrava
Obecní knihovna H. Suchá
Místní knihovna Chotěbuz
Obecní knihovna Petrovice
Místní knihovna Stonava
Obecní knihovna Těrlicko

 

a pobočky Regionální knihovny Karviná (Karviná-Fryštát, Karviná-Darkov, Karviná-Hranice, Karviná - Nové Město, Karviná - Staré Město, Karviná-Louky)

  • akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu
  • jeho distribuce do knihoven

 

 • provádění revize a odpisů KF
 • tvorba regionálního souborného katalogu
 • automatizované agendy výměnných souborů včetně distribuce do knihoven

 

Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

  • zajištění servisních služeb AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí (zálohování a údržba databáze včetně tiskových sestav, centrální aktualizace včetně převodu dat na nové verze, pravidelné metodické návštěvy pracovníka IT dle schváleného harmonogramu servisních prací) v obsluhovaných knihovnách

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms